જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 46 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ:- 31/01/2024

નમસ્કાર મિત્રો, હું તમારા માટે બીજી નવી ભરતીની સૂચના લઈને આવ્યો છું. આજે અમે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 ની ભરતી વિશે માહિતી આપીશું જેમાં અમે ભરતીની છેલ્લી તારીખ તેમજ શૈક્ષણિક લાયકાત અને ભરતીની ન્યૂનતમ અને મહત્તમ વય વિશે પણ વાત કરીશું. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની મંજુર થયેલ સેટઅપ પૈકીની નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે નિયત નમૂનામાં જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ભરતીની જગ્યાવાર માહિતી

જગ્યાનું નામભરવાપાત્ર કુલ જગ્યા
ઈન્‍સ્પેક્ટર, વર્ગ-૩3
નાયબ એકાઉન્‍ટન્‍ટ2
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવીલ), વર્ગ-૩3
આસિ. ઈજનેર(સિવીલ), વર્ગ-૩6
ઈલેક્ટ્રીકલ ઈન્સ્પેક્ટર, વર્ગ-૩3
ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર, વર્ગ-૩2
સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર કમ વોર્ડ ઓફિસર, વર્ગ-૩16
લાઈવ સ્ટોક ઈન્સ્પેક્ટર, વર્ગ-૩

ઉંમર મર્યાદા

આ ભરતી માટે લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ રાખવામાં આવી છે અને વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચના જુઓ જેની લિંક નીચે આપેલ છે.

સરકારશ્રીના નિતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉમરમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે

યોગ્યતાના માપદંડ

આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી મેળવવાની રહે

કેવી રીતે અરજી કરવી?

Junagadh Municipal Corporation Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે:

 • 1. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ઓપન કરો.
 • 2. અરજીનો યોગ્યતા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
 • 3. હોમ પેજ પર જવા અને રિક્રૂટમેન્ટ વિભાગ પર ક્લિક કરો અને ઑનલાઇન અરજી પર ક્લિક કરો
 • 4. પોતાની વિગતોની ભરો.
 • 5. આપના દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને જો જરૂરી હોય તો અરજી ફી ભરો.
 • 6. અરજીને સબમિટ કરો.
 • 7. ભવિષ્યનો ઉપયોગ માટે સબમિટ કરેલ અરજીનો પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ 09/01/2024 છે

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/01/2024 છે

શરતો

 • કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલથી કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી. ફકત ઓનલાઇન જ અરજી કરવાની રહેશે.
 • આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી મેળવવાની રહેશે.
 • ઉમેદવારે નિયત થયેલ ફી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૪, ૨૩-૫૯ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન ભરપાઈ કરવાની રહેશે. ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ નામંજુર ગણવામાં આવશે.
 • આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે પસંદગી સમિતિ દ્વારા જરૂર જણાય તો મેરિટલ
 • આધારીત શોર્ટ લિસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફકત પ્રથમ તબ્બકે ફિઝીકલ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશનમાં બોલાવવામાં આવશે.
 • સરકારશ્રીના નિતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉમરમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે.
 • સરકારશ્રીના નીતિ નિયમોનુસાર SC, ST, SEBC, મહિલા અનામત, દિવ્યાંગ, માજી સૈનિક, E.W.S. વિગેરે માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવશે. તથા માજી સૈનિક તથા દિવ્યાંગ માટેની જગ્યાઓ જે-તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.
 • વધુ વિગતો માટે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://Junagadhmunicipal.org/ પરથી જાણકારી મેળવી લેવી.
 • આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશનરશ્રી, જુનાગઢ-મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને દરેકને બંધનકર્તા રહેશે.
 • ફોર્મ ભરવાના સંદર્ભમાં ઉમેદવારો માટેના હેલ્પલાઈન નં.8929013101
 • ઇ-મેલ- હેલ્પલાઇન: support@registernow.in રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ભરતીની વિગતે માહિતી માટેઅહીં કલિક કરો
બીજી નવી ભરતી અને યોજના વિષે જાણોઅહી ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો 
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિં ક્લિક કરો 

Leave a Comment